algemene voorwaarden
en tarieven

ALGEMENE VOORWAARDEN
ADVOCATENKANTOOR BERT VANMECHELEN BV


ARTIKEL 1: TOEPASSING

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Advocatenkantoor Bert Vanmechelen BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met vennootschapszetel te Tiensesteenweg 25, 3800 Sint-Truiden, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.154.288 (hierna het “Advocatenkantoor”) ten behoeve van een cliënt (hierna de “Cliënt”), behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen het Advocatenkantoor en de Cliënt, in welk geval de algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn bindend in de verhouding tussen het Advocatenkantoor en de Cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de Cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door het Advocatenkantoor zonder bezwaar van de Cliënt binnen een redelijke termijn of door betaling van de facturen van het Advocatenkantoor.

1.3. Alle opdrachten van de Cliënt worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door het Advocatenkantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden hebben voor wat betreft artikel 5.b ook kracht van wet in de verhouding tussen het Advocatenkantoor en een derde partij.


ARTIKEL 2: KOSTEN EN ERELONEN

2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de Cliënt voor de prestaties verschuldigde kosten en erelonen evenals de ereloonprovisies te worden betaald uiterlijk acht (8) kalenderdagen na de datum op de provisienota of de ereloonstaat van het Advocatenkantoor met betrekking tot de prestaties. De kosten en erelonen zijn exclusief BTW. Het ereloon- en kostentarief zal jaarlijks op 1 januari marktconform worden aangepast.


ARTIKEL 3: LAATTIJDIGE BETALING

3.1. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de Cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning. In geval van gerechtelijke invordering wordt het verschuldigde bedrag met rente vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien procent (10%) van het openstaand bedrag in hoofdsom, met dien verstande dat de vermeerdering minimaal 250,00 EUR en maximaal 2.500,00 EUR bedraagt.

3.2.     Indien de Cliënt een consument betreft is artikel 3.1. van de algemene voorwaarden niet van   toepassing maar wel de artikelen XIX.1 tot XIX.15 van het wetboek economisch recht.

In dat geval is de Cliënt – na een kosteloze eerste herinnering – volgende forfaitaire vergoeding verschuldigd bij niet-betaling:

  • Bedragen onder €150,00: maximaal €20,00.
  • Bedragen tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
  • Bedragen boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Er zal tevens een interest verschuldigd zijn op het verschuldigde bedrag gelijk aan de wettelijke interestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij  handelstransacties.        

3.3. Indien de Cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan het Advocatenkantoor haar werkzaamheden opschorten, door middel van kennisgeving aan de Cliënt daarvan, zonder aansprakelijk te zijn voor schade die hierdoor ontstaat.


ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Het Advocatenkantoor gaat opzichtens de Cliënt een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. Onder geen beding kan de Cliënt enige vordering instellen tegen de vennoten, advocaten, medewerkers of stagiairs (die) verbonden (waren) met het Advocatenkantoor. Voor zover geoordeeld zou worden dat dit toch mogelijk is, is er ook ten opzichte van hen louter sprake van een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

4.2. Het Advocatenkantoor is voor daden in de hele wereld, voor activiteiten die het Advocatenkantoor uitvoert vanuit haar in België gevestigd kantoor, verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 EUR (per schadegeval) onder de polis beroepsaansprakelijkheid in eerste rang via de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies, polis LXX034899 bij Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 9, te 1210 Brussel als verzekeraar. Het Advocatenkantoor is niet verzekerd tegen de eisen die tegen het Advocatenkantoor ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

4.3. Het Advocatenkantoor informeert de Cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie. Indien de Cliënt wenst dat het Advocatenkantoor een aanvullende verzekering afsluit, zullen de Cliënt en het Advocatenkantoor hieromtrent een aanvullende en schriftelijke overeenkomst sluiten. Indien deze wens door de Cliënt niet wordt geuit, vindt deze de gewone verzekering van het Advocatenkantoor voldoende en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van het Advocatenkantoor wordt beperkt tot het bedrag waarvoor het Advocatenkantoor is verzekerd, onverminderd bijkomende dekking onder verdere verzekering. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet, fraude of grove fout van het Advocatenkantoor.

4.4. Aldus is de aansprakelijkheid van het Advocatenkantoor, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair (die) daarmee verbonden (was), met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met het Advocatenkantoor in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat effectief wordt gedekt door voormelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

4.5. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de Cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.


ARTIKEL 5: INFORMATIE EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.a) Ten aanzien van de cliënt

5.1. Het Advocatenkantoor informeert de Cliënt over de uitvoering van zijn opdracht. De Cliënt stemt erin toe dat, in voorkomend geval, zijn verzekeringsmaatschappij, makelaar en/of agent hiervan tevens op de hoogte worden gehouden. De Cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van het Advocatenkantoor, alle nuttige informatie aan het Advocatenkantoor. De Cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan het Advocatenkantoor om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals overeengekomen in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van het Advocatenkantoor.

5.2. Het Advocatenkantoor behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5.3. De Cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan het Advocatenkantoor te richten.

5.4. Het Advocatenkantoor verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de Cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom het Advocatenkantoor (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de Cliënt. Het Advocatenkantoor behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

5.b) Ten aanzien van derden

5.5. Het Advocatenkantoor verwerkt tevens persoonsgegevens van derde partijen (bijvoorbeeld de tegenpartij van een Cliënt van het Advocatenkantoor). Deze persoonsgegevens worden door het Advocatenkantoor ontvangen in het kader van de juridische dienstverlening aan de Cliënt.

5.6. De persoonsgegevens van derde partijen worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de Cliënt. Een derde partij wiens persoonsgegevens worden verwerkt door het Advocatenkantoor heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan het Advocatenkantoor te richten.

5.7. Het Advocatenkantoor verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de betrokkene van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom het Advocatenkantoor (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de betrokkene. Het Advocatenkantoor behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

5.8. Het Advocatenkantoor is gebonden door een beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek, reden waarom de notificatie van het privacybeleid pas in de eerste contactname met de tegenpartij (en niet eerder) wordt ter kennis gebracht.


ARTIKEL 6: ANTIWITWAS- EN ANTITERRORISMEFINANCIERING

6.1. Afhankelijk van de aard van de diensten die het Advocatenkantoor aan de Cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat het Advocatenkantoor verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is het Advocatenkantoor voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de Cliënt. In dat kader is het Advocatenkantoor verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de Cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar.

6.2. Het Advocatenkantoor kan, met het oog op het voorgaande, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De Cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

6.3. Deze procedure vergt de medewerking van de Cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om het Advocatenkantoor mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is.

6.4. De Cliënt verbindt zich ertoe om het Advocatenkantoor te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De Cliënt verbindt zich ertoe de door het Advocatenkantoor gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de Cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal het Advocatenkantoor de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien het Advocatenkantoor reeds voorlopig heeft opgetreden, zal het Advocatenkantoor haar verdere tussenkomst moet beëindigen.


6.5. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving het Advocatenkantoor in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de Cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van haar balie. Het Advocatenkantoor is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.


ARTIKEL 7: SLOTBEPALINGEN

7.1. De advocaten verbonden met het Advocatenkantoor hebben de titel van advocaat verkregen in België en zijn (minstens tevens) ingeschreven aan de Balie Limburg, die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies. De reglementen die van toepassing zijn op het Advocatenkantoor kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be of www.balielimburg.be.

7.2. De Cliënt kan contact opnemen met het Advocatenkantoor onder meer via volgende kanalen:

7.3. Indien een of meer clausules van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet tegenstelbaar zouden zijn, zullen de overige clausules volledig van kracht blijven en zullen de partijen samenwerken om de ongeldige clausule te vervangen door een aanvaarde clausule die het doel van de te vervangen clausule zo dicht mogelijk benadert, waarbij de elementen die de clausule ongeldig of niet tegenstelbaar maken zullen worden weggelaten.

7.4. Geen enkele partij kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld.


ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES

8.1. Het Belgisch recht is van toepassing (met uitzondering van haar beginselen inzake internationaal privaatrecht) en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd, onverminderd het recht voor het Advocatenkantoor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de Cliënt.

8.2. Het Advocatenkantoor en de Cliënt regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. In geval van consumentengeschillen laten zij voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten
(m.n. Ligeca, de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuurwww.oca.ligeca.be).

8.3. Indien de Cliënt of een derde partij van mening is dat het Advocatenkantoor ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan het Advocatenkantoor gerichte verzoek(en), kan de Cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

laat het recht zegevieren
We bezorgen je minstens waar je recht op hebt. Een vlotte service, een helpende hand en onze winnaarsmentaliteit krijg je er bovenop!
Contacteer ons vandaag
Webdesign raadsheren: www.doublegum.be